Przejdź do treści

Komarpol

Dotacje do programu Niska Emisja!

 • przez

Niska emisja

Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/416/2016 z dnia 25 października 2016 r wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXV/467/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dotacja celowa  do wymiany i likwidacji starych, nie ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach zadania pn „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017”

Beneficjenci

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy

Dofinansowanie

Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu, będzie podlegać dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, na zasadach wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Gminą, a WFOŚiGW w Katowicach, ale kwota jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 7000 zł. Inwestor pokrywa najpierw ze środków własnych 100% kosztów inwestycji (kwalifikowanych i niekwalifikowanych), a dotacja z Budżetu Gminy Bielsko-Biała zostanie wypłacona po wypełnieniu przez niego wszystkich wymagań Programu.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w Programie wynosi 10.000 zł

Pula Środków: 210 000,00 zł

Wstępne warunki przystąpienia i udziału inwestora w programie

Warunkiem koniecznym udziału Inwestora w Programie jest:

 • posiadanie w budynku lub lokalu mieszkalnym starego źródła ciepła przewidzianego do likwidacji
 • uregulowane sprawy własności lub współwłasności dotyczące budynku lub lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział w Programie)
 • wpisanie się Inwestora na listę uczestników w siedzibie Operatora (czyli THERMY), czego skutkiem jest rejestracja z nadaniem numeru według kolejności zgłoszenia
 • możliwość opłacenia przez Inwestora całości kosztów inwestycji
 • terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie, umowie dotacji i innych dokumentach Programu

Kwalifikacja do Programu na dany rok osób zarejestrowanych odbywa się w następujący sposób:

 • Operator (THERMA) tworząc listę podstawową na dany rok funkcjonowania Programu kontaktuje się telefonicznie lub korespondencyjnie z osobami zapisanymi do Programu według kolejności zapisu.
 • osoby, które były zarejestrowane w programie w latach wcześniejszych, a zabrakło dla nich miejsc w poprzednich edycjach Programu, zachowują swoją pozycję na liście rejestracyjnej według kolejności zapisu.
 • osoby, które podczas kontaktu z Operatorem rezygnują z udziału w Programie w roku bieżącym, zostają skreślone z listy. Chcąc uczestniczyć w Programie w latach następnych można być ponownie zapisanym na koniec listy.
 • Po umieszczeniu Inwestora na liście podstawowej na dany rok Programu i po zaakceptowaniu przez niego warunków udziału w Programie, następuje złożenie wniosku o dotację z Gminy Bielsko-Biała.
 • Wnioski Inwestorów o dofinansowanie będą rozpatrywane i realizowane przez Operatora według kolejności zgłoszeń.

W przypadku kotłów na paliwa stałe dopuszczone są kotły:

 • opalane biomasą, zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012, spełniające kryteria dla klasy 4 lub 5,
 • kotły opalane paliwem stałym (węgiel), wyłącznie z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.
Call Now Button